Get Adobe Flash player

Praca

29.03.2017

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ
w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 27 marca 2017  roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych. przez:

ratowników medycznych z uprawnieniami prowadzenia. poj. uprzywilejowanego

Złożono 4 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

Prace komisji zakończono dnia 27.03.2017r.

28.03.2017

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ
w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn.zm.)

OGŁASZA

wyniki konkurs rozstrzygniętego w dniu 27 marca 2017 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

dyspozytorów medycznych
 

Złożono  2  ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

15.03.2017

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618) 

O g ł a s z a

konkurs na   udzielania świadczeń zdrowotnych przez: 

Ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego 

i zaprasza do składania ofert 

Umowa będzie zawarta na okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od kwietnia 2017 roku.

Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

www.ratownictwo.med.pl

Zapytania składać na email: miroslawa.podkowka@ratownictwo.med.pl

do 27 marca  2017 roku

Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

„Świadczenia zdrowotne przez ratowników medycznych” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do   27 marca  2017 roku do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 27 marca 2017 roku o godz. 1300 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia   29 marca   2017 roku.

Umowa zostanie zawarta  od 30 marca 2017 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

Pliki do pobrania:Specyfikacja


15.03.2017

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618) 

O g ł a s z a

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: 

dyspozytora medycznego 

i zaprasza do składania ofert

Umowa będzie zawarte na okres od 1 kwietnia  2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 kwietnia 2017 roku.

Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

WWW.ratownictwo.med.pl

Zapytania składać na email: miroslawa.podkowka@ratownictwo.med.pl

w terminie do 27 marca 2017 roku.

Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

„Świadczenia zdrowotne przez „dyspozytora medycznego” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do  27 marca  2017 roku do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 27 marca 2017 roku o godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia w dniu 28 marca 2017 roku.

Umowa zostanie zawarta w dniach od 29 marca 2017 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

 

Pliki do pobrania:Specyfikacja


09.03.2017

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

OGŁASZA

wyniki konkurs rozstrzygniętego w dniu 8 MARCA 2017 ROKU na udzielanie świadczeń zdrowotnych. przez:

lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej

Złożono 1  ofertę , która spełnia warunki konkursu.

 


02.03.2017

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU  SP  ZOZ

z siedzibą 60-346 Poznań, ul. Rycerska 10

zwany dalej „Udzielającym zamówienia”, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2015 r, poz.618 )

 

ogłasza

konkurs na 1 ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej

i zaprasza Oferentów do składania ofert.

Umowa zostanie zawarta na okres od marca 2017 roku do 31 marca 2017 roku

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – od marca 2017 roku.

Szczegółowe warunki konkursu ofert” wraz z formularzami ofertowymi można pobrać w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, pokój 112, w godz. 8:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.ratownictwo.med.pl

Zapytania dot. postępowania konkursowego można składać do dnia 7 marca 2017 roku do godz. 12:00 na następujący adres poczty elektronicznej: miroslawa.podkowka@ratownictwo.med.pl

Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w Poznaniu, ul. Rycerska 10, pok. 112 w terminie do dnia 8 marca 2017 roku do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 marca 2017 roku o godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w Poznaniu, ul. Rycerska 10, pok. 125.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w Poznaniu, ul. Rycerska 10, w dniu 8 marca 2017 roku.

Umowa zostanie zawarta 9 marca 2017 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

Udzielający zamówienia zastrzega, iż jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursów ofert.

 Pliki do pobrania: Specyfikacja.


31.01.2017

 

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 31 stycznia 2017 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych. przez: 

ratowników medycznych z uprawnieniami prowadzenia. poj. uprzywilejowanego

Złożono 4 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które zostały zakwalifikowane do dalszego etapu

 


25.01.2017

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

 

O g ł a s z a

konkurs na 2-oferty udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

 

Ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

 

i zaprasza do składania ofert

 

Umowa będzie zawarta na okres od 1 lutego 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od lutego 2017 roku.

Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

www.ratownictwo.med.pl

Zapytania składać na email: miroslawa.podkowka@ratownictwo.med.pl

do 30 stycznia  2017 roku

Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

„Świadczenia zdrowotne przez ratowników medycznych” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do   31 stycznia  2017 roku do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 31 stycznia 2017 roku o godz. 1100 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia   31 stycznia   2017 roku.

Umowa zostanie zawarta  od 1 lutego 2017 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

PLIKI DO POBRANIA: Specyfikacja

 


19.12.2016

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ
w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn.zm.)

OGŁASZA

wyniki konkurs rozstrzygniętego w dniu 16 GRUDNIA 2016 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

dyspozytorów medycznych

Złożono  8  ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu

9.12.2016

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ
w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

zaprasza do składania ofert na obsługę informatyczną Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Zakres usług powinien zawierać między innymi:

 • opiekę nad infrastrukturą teleinformatyczną,
 • nadzór nad sprzętem informatycznym
 • nadzór nad stanem technicznym i zapewnienie maksymalnej wydajności serwerom
 • naprawę awarii występujących w strukturze informatycznej
 • pomoc użytkownikom (Help Desk)
 • doradztwo w zakresie modernizacji, implementacji rozwiązań i wyborze urządzeń systemu IT

  Oferty prosimy kierować na adres:

  ul. Rycerska 10 60-346 Poznań – sekretariat   do 16.12.2016r.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 61 8648 800

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.12.2016

WOJEWÓDZKA   STACJA  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ
w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

zatrudni technika farmacji do pracy w dziale farmacji WSPR

Oferty (list motywacyjny i CV) prosimy kierować na adres:

ul. Rycerska 10 60-346 Poznań – sekretariat lub adres e-mail: sekretariat@ratownictwo.med.pl  do 16.12.2016r.

Wymagania:

 • dobra organizacja pracy, w tym samodzielność, efektywność, rzetelność, terminowość
 • aktywne prawo wykonywania zawodu
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.11.2016

I N F O R M A C J A

Wprowadza się zmiany do specyfikacji konkursu z dnia 18.11.2016 r.

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: dyspozytora medycznego :

I. w dziale IV pkt.1

Proponowana oferowana stawka nie wyższa niż:

– dyspozytor medyczny tzw.pulpitowy

  25,-zł – za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w dyspozytorni   

  medycznej

   – st.dyspozytor medyczny

   30,-zł – za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w dyspozytorni

   medycznej.

II. w projekcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne

    w §17 w p-cie 1 wprowadza się zapis:

 1. Ustala się następujące stawki za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych:

– dyspozytor medyczny tzw.pulpitowy

25,-zł za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w dyspozytorni medycznej.

– st.dyspozytor medyczny

30,-zł za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w dyspozytorni medycznej.

 


18.11.2016

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ
w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

O g ł a s z a
konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

dyspozytora medycznego

i zaprasza do składania ofert

Pliki do pobrania : Specyfikacja


27.09.2016

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ
w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 23 września 2016  roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych. przez:

Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu,  Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

Złożono 7 ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu


15.09.2016

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ
w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu  12 września 2016  roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych. przez:

lekarzy systemu w specjalistycznych wyjazdowych  zespołach ratownictwa medycznego

Złożono  26 ofert , które spełniają   warunki konkursu.


 

14.09.2016

  DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ
w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn.zm.)

OGŁASZA

wyniki konkurs rozstrzygniętego w dniu 12 września 2016r na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

dyspozytorów medycznych
 

Złożono  15  ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
– 13  ofert, które  spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu
–  2 oferty zakwalifikowano do dalszego etapu


14.09.2016

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ
w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 9 września 2016  roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych. przez:

ratowników medycznych z uprawnieniami prowadzenia. poj. uprzywilejowanego

Złożono 42 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
– 35 ofert które  spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu
–   5 ofert zakwalifikowano do dalszego etapu
–   2  oferty odrzucono, które nie spełniają  warunków konkursu


 

09.09.2016

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJJONOWEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ
w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

O g ł a s z a
konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu,  Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

i zaprasza do składania ofert

Pliki do pobrania: Specyfikacja


 

09.09.2016

K O M U N I K A T

Dyrektor  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOIZ w Poznaniu unieważnia postępowanie  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu,  Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego z dnia 10.08.2016 r. i jednocześnie ogłasza nowy konkurs na  udzielanie  świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu,  Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego.


24.08.2016

I N F O R M A C J A

Wprowadza się zmiany do specyfikacji konkursu z dnia  10.08.2016 r.
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: dyspozytora medycznego :

I. w dziale II pkt 1 ust.c) Realizacji  przedmiotu zamówienia  wykreśla się  dotychczas
obowiązujący   zapis,  a wprowadza się  zapis następującej treści:

c) dla I dyspozytora medycznego Udzielający Zamówienia
        zapewnia co najmniej 22 dyżury w miesiącu, tj.264  godzin   
        udzielania świadczeń zdrowotnych objętych  niniejszym postępowaniem      
        konkursowym.
II. w projekcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne
w § 3 w p-cie 4  wprowadza się zapis:

         4.   Udzielający Zamówienia zapewnia możliwość pełnienia przez Przyjmującego  
           Zamówienie co  najmniej łącznie 4 dyżurów (48 godzin) w miesiącu
           kalendarzowym,  dla I dyspozytora medycznego Udzielający Zamówienia 
           zapewnia co najmniej 22 dyżury w miesiącu, tj.264 godzin  w miesiącu   
           kalendarzowym.


24.08.2016

I N F O R M A C J A

Wprowadza się zmiany do specyfikacji konkursu z dnia  10.08.2016 r.
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego :

I. w dziale IV  pkt 1   specyfikacji warunków konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych wprowadza się zmiany :
Oferowane stawki ryczałtowe
nie wyższe, niż :
  22 ,-zł – za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z kierowaniem ambulansem
               w dni powszednie.
   25 ,- zł – za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z kierowaniem ambulansem
               w soboty, niedziele i święta.

II.. w projekcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne
w § 13 w p-cie 1  wprowadza się zmiany:

22 ,-zł – za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z kierowaniem ambulansem w
            dni powszednie.
 25 ,- zł – za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z kierowaniem ambulansem w
             soboty, niedziele i święta.


24.08.2016

I N F O R M A C J A

Wprowadza się zmiany do specyfikacji konkursu z dnia  10.08.2016 r.
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu,  Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego:

I. w dziale IV  pkt 1 specyfikacji warunków konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych wprowadza się zmiany:

Oferowane stawki ryczałtowe  nie wyższe, niż :

Pielęgniarka/pielęgniarz systemu posiadająca/y specjalizację (specjalista)

21,- zł – za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z kierowaniem ambulansem w
             dni powszednie.
25,- zł – za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z kierowaniem ambulansem w
             soboty, niedziele i święta.

Pielęgniarka/pielęgniarz systemu posiadająca/y ukończony kurs kwalifikacyjny z uprawnieniem do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

21,- zł – za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z kierowaniem ambulansem w
             dni powszednie.
25,- zł – za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z kierowaniem ambulansem w
             soboty, niedziele i święta.

Pielęgniarka/pielęgniarz systemu posiadająca/y ukończony kurs kwalifikacyjny .

20,- zł – za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z kierowaniem ambulansem w
             dni powszednie.
24,- zł – za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z kierowaniem ambulansem w
             soboty, niedziele i święta.


 

 

10.08.2016

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJJONOWEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ
w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

O g ł a s z a
konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu,  Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

Pliki do pobrania: Specyfikacja


10.08.2016

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ
w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

O g ł a s z a
konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

dyspozytora medycznego

Pliki do pobrania: Specyfikacja


10.08.2016

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ
w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

O g ł a s z a
konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

Ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

Pliki do pobrania: Specyfikacja


10.08.2016

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU SP ZOZ
z siedzibą 60-346 Poznań, ul. Rycerska 10
zwany dalej „Udzielającym zamówienia”, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity  Dz. U. 2015 r, poz. 618 ze zmianami)

ogłasza
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w specjalistycznych wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego.

i zaprasza Oferentów do składania ofert.

Pliki do pobrania: Specyfikacja


09.08.2016

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEJ STACJI  POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU  SP  ZOZ
z siedzibą 60-346 Poznań, ul. Rycerska 10
zwany dalej „Udzielającym zamówienia”, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2015 r, poz.618 )

ogłasza
konkurs  ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej

i zaprasza Oferentów do składania ofert.

Pliki do pobrania: Specyfikacja


27.07.2016

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618) 

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 26 lipca 2016 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych. przez:

lekarzy systemu w specjalistycznych wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego

Złożono 1  ofertę , która spełnia warunki konkursu.


18.07.2016

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POZNANIU SP ZOZ

z siedzibą 60-346 Poznań, ul. Rycerska 10

zwany dalej „Udzielającym zamówienia”, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2015 r, poz. 618 ze zmianami)

 

ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w specjalistycznych wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego.

i zaprasza Oferentów do składania ofert.

Pliki do pobrania: Specyfikacja