Get Adobe Flash player

Zamówienia publiczne

06.02.2017

Informacja

o unieważnieniu postępowania

oznaczonego nr sprawy PZP/Nr 1/PN/17

 

Zamawiający powołując się na zapis art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz.2164, Dz. U z 2016, poz.1020 ze zm.) unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę fabrycznie nowego pojazdu osobowego 9 miejscowego przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim oraz używanego ambulansu transportowego w formie umowy leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy z możliwością wykupu pojazdów w postępowaniu, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Specjalista do spraw zam. pub.

                                                                                                                                                  Wiesław Malinowski

06.02.2017

PLAN POSTĘPOWAŃ

Zamawiający, zgodnie z art.13a ust.1 prawa zamówień publicznych

zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

na rok 2017

Plik do pobrania: Plan postępowan

30.01.2017

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na dostawę w formie umowy leasingu operacyjnego z możliwością wykupu fabrycznie nowego pojazdu samochodowego 9 miejscowego przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim oraz używanego ambulansu transportowego z podstawowym wyposażeniem medycznym

Ogłoszenie w BZP nr 17002 – 2017 z dnia 2017-01-31 r.

Nr sprawy: Protokół ZP/Nr 1/PN/17

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 12632 Data: 23/01/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZPOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 63968613200000, ul. ul. Rycerska  10, 60346   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 648 827, e-mail przetarg@ratownictwo.med.pl, faks 618 663 735.  Adres strony internetowej (url): www.ratownictwo.med.pl Adres profilu nabywcy:  Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 6.2 W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert Data: 01/02/2017,godz. 10:30 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert Data: 06/02/2017, godz. 10:30

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  Numer sekcji: IV Punkt: 6.2 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania ofert Data: 06/02/2017, godz. 10:30

 

23.01.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na dostawę fabrycznie nowego pojazdu osobowego 9 miejscowego przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim oraz używanego ambulansu transportowego w formie umowy leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy z możliwością wykupu pojazdów

Ogłoszenie w BZP nr 12632 – 2017 z dnia 2017-01-23 r.

Nr sprawy PZP/Nr 1/PN/17

Pliki do pobrania: ogłoszenie, Specyfikacja

27.12.2016

Ogłoszenie

o wyborze oferty na dostawy bieżące opon samochodowych,

oznaczone Nr sprawy: NT/Nr 05/PN/16

Plik do pobrania: Ogłoszenie

31.11.2016

Zawiadomienie

o wniesieniu odwołania

W dniu 30 listopada 2016 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęło odwołanie wobec czynności Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę 8 sztuk urządzeń przenośnych do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

Oznaczenie sprawy: Nr prawy PZP/Nr 14/PN/14.

Podstawa wniesionego odwołania

Odwołanie wniesione na podstawie art.180 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz.2164, Dz. U z 2015 roku, poz.1020). Odwołujący wskazuje, że niniejsze odwołanie wnoszone jest wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Wezwanie wykonawców:

   Zgodnie z art.185 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy , Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

                                                                                                                                                Specjalista ds. zam. pub.

                                                                                                                                                 Wiesław Malinowski

Plik do pobrania:  Odwołania

 30.11.2016

Zawiadomienie

o wniesieniu odwołania

W dniu 30 listopada 2016 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęło odwołanie wobec czynności Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę 8 sztuk urządzeń przenośnych do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

Oznaczenie sprawy: Nr prawy PZP/Nr 06/PN/14.

Podstawa wniesionego odwołania

Odwołanie wniesione na podstawie art.180 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz.2164, Dz. U z 2015 roku, poz.1020). Odwołujący wskazuje, że niniejsze odwołanie wnoszone jest wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Wezwanie wykonawców:

   Zgodnie z art.185 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy , Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

 

Plik do pobrania: Odwołania

 

29.11.2016

Ogłoszenie

na dostawy bieżące fabrycznie nowych

letnich i zimowych opon samochodowych

Numer sprawy: NT/Nr 05/ZP/16

Plik do pobrania: Specyfikacja

25.11.2016

Informacja

o wyniku postępowania

na dostawę 8 sztuk urządzeń przenośnych

do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

nr sprawy PZP/Nr 14/PN/16

Zgodnie z art.92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164, Dz. U. z 2016 roku poz.1020), zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

  1. Wybrano ofertę Firmy: Physio-Control Poland, Sales Sp. z o.o. Plac Lelewela 20 z Warszawy.

Przyznane pkt. za cenę 50, za parametry 50 pkt. Razem 100 pkt.

  1. Na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 1 wyżej wymienionej ustawy zamawiający bez rozpatrywania odrzucił ofertę firmy Medline Spółka z o.o. ul. Fabryczna 17 z Zielonej Góry, ponieważ została złożona niezgodna z ustawą, a mianowicie oferta nie posiadała złożonych własnoręcznie podpisów osoby uprawnionej – na żadnej ze stron.
  2. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 wyżej wymienionej ustaw zamawiający odrzucił ofertę firmy Schiller Poland Spółka z o.o. ul. Rolna 157 z Warszawy z powodu złożenia oferty nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt., 4 ponieważ zawierała rażąco niską cenę.

                                                                                                                                            Specjalista ds. zam. pub.

                                                                                                                                               Wiesław Malinowski

 

 

 

18.11.2016

Informacja po otwarciu ofert

na dostawę 8 sztuk sprzętu do mechanicznej kompresji klatki piersiowej,

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Nr sprawy: PZP/Nr 14/PN/16

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz.2164, Dz. U z 2016 roku, poz.1020) zamawiający przekazuje informuje, że:

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

  1. Physio – Control Poland Sales Sp. z o.o. Plac Lelewela 201-624 Warszawa

1) cena oferty 414.429,26 zł brutto

2) termin wykonania do 15 dni od udzielenia zamówienia.

3) termin płatności do 30 dni od wystawienia faktury.

4) termin gwarancji 24 miesiące

  1. Schiller Poland Spółka z o.o. ul. Rolna 157 02-729 Warszawa

1) cena oferty 224.640,00 zł brutto

2) termin wykonania do 15 dni od udzielenia zamówienia.

3) termin płatności do 30 dni od wystawienia faktury.

4) termin gwarancji 24 miesiące

  1. Medline Spółka z o.o. ul. Fabryczna 17 65-410 Zielona Góra

1) cena oferty 405.008,64 zł brutto

2) termin wykonania do 15 dni od udzielenia zamówienia.

3) termin płatności do 30 dni od wystawienia faktury.

4) termin gwarancji 24 miesięcy

  1. Zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie kwotę 415.000,00 zł brutto.

                                                                                                                      Specjalista ds. zam. pub.

                                                                                                                         Wiesław Malinowski

15.11.2016

Treść zapytania oraz wyjaśnienie dotyczące zapisów

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

dostawę 8 sztuk urządzeń przenośnych do

mechanicznej kompresji klatki piersiowej

Nr sprawy PZP/Nr 14/PN/16

Zgodnie z art. 38 ust.1 pkt.3 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164, Dz. U z 2016 roku poz.1020) zamawiający przesyła treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na dostawę 8 sztuk urządzeń przenośnych do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło niżej przytoczone zapytanie:

Czy Zamawiający wymaga, aby wykaz wykonanych 3 dostaw oraz referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonane dotyczyły przedmiotu zamówienia, tj. przenośnych urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej?

Odp. Tak – dotyczy tylko przenośnych urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

                                                                                                                                 Specjalista ds. za. Pub.

                                                                                                                                  Wiesław Malinowski

10.11.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na dostawę urządzeń przenośnych do

mechanicznej kompresji klatki piersiowej

Ogłoszenie w BZP nr 341146 – 2016 z dnia 2016-11-10 r.

Nr sprawy: Protokół ZP/Nr 14/PN/16

Pliki do pobrania:  Ogłoszenie  Specyfikacja

09.11.2016

Informacja

o unieważnieniu postępowania

na dostawę 8 szt. sprzętu do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

w postępowaniu oznaczonym nr sprawy PZP/Nr 13/PN/16

Plik do pobrania:  Unieważnienie

04.11.2016

Informacja po otwarciu ofert

na dostawę 8 sztuk sprzętu do mechanicznego uciskania klatki piersiowej

Nr sprawy: PZP/Nr 13/PN/16

Plik do pobrania:  Informacja po otwarciu

02.11.2016

Informacja

o wyniku postępowania

oznaczonego nr sprawy PZP/Nr 12/PN/16

na dostawę trzech fabrycznie nowych ambulansów dla

transportu medycznego z częściowym wyposażeniem medycznym

Plik do pobrania:  Ogłoszenie o wyniku

31.10.2016

       Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

na dostawę 8 sztuk sprzętu mechanicznego do uciskania klatki piersiowej

Nr sprawy PZP/Nr 13/PN/16

Plik do pobrania.  Odpowiedzi na pytania

28.10.2016

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

na dostawę 3-ch fabrycznie nowych ambulansów dla transportu

medycznego z częściowym wyposażeniem medycznym.

Nr sprawy PZP/Nr 12/PN/16

Plik do pobrania: Odpowiedzi na pytania

 

27.10.2016

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 326787-2016 z dnia 19-10-2016 – Poznań

Dostawa 8 sztuk sprzętu do mechanicznej kompresji uciskania klatki piersiowej Termin składania ofert/wniosków: 28-10-2016

Ogłoszenie nr 332036 – 2016 z dnia 2016-10-27 r.

Poznań: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Plik do pobrania: Ogłoszenie

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nr sprawy PZP/Nr 12/PN/16

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do postępowania na dostawę 3-ch fabrycznie nowych ambulansów dla transportu medycznego z częściowym wyposażeniem medycznym.

Plik do pobrania.  Odpowiedzi

26.10.2016

 

25.10.2016

       Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nr sprawy PZP/Nr 13/PN/16

Plik do pobrani: Odpowiedzi

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 pkt.3 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164, Dz. U z 2016 roku poz.1020) zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do postępowania na dostawę sprzętu do mechanicznego uciskania klatki piersiowej

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły niżej przytoczone zapytania:

21.10.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie w BZP nr 328606 – 2016 z dnia 2016-10-21 r.

Poznań: PZP/Nr 12/PN/16 Dostawa trzech fabrycznie nowych ambulansów dla transportu medycznego z częściowym wyposażeniem medycznym

Pliki do pobrania: Specyfikacja Ogłoszenie

21.10.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie w BZP nr 326787 – 2016 z dnia 2016-10-19 r.

Poznań: PZP/Nr 13/PN/16

 

Pliki do pobrania: Ogłoszenie, Specyfikacja

Zmiana do zamówienia PZP/Nr 13/PN/16

Dotyczy zmiany pierwszego członu nazwy jednostki zamawiającej

Plik do Pobrania: Specyfikacja